IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Styrk soliditeten

Unngå å havne i en situasjon hvor virksomheten i realiteten drives på kreditorenes regning, og hvor videre drift dermed ikke er forsvarlig. Har selskapet egenkapital til å tåle tap over tid?

Last ned
Utsnitt fra rapport generert av vår Regnskapsanalyse med risikovurdering.

En gradvis svekking av egenkapitalen vil til slutt føre selskapet inn i en situasjon hvor selskapet i realiteten drives på kreditorenes regning, og hvor videre drift dermed ikke er forsvarlig. Hvordan kan du redusere denne risikoen? Nedenunder finner du en liste med ideer.

Hvordan redusere risiko knyttet til soliditet?

Tips

En emisjon bør gjøres på et tidspunkt bedriften går godt for å oppnå en god emisjonskurs. Emisjon når bedriften går dårlig er tungt å få til, og dersom man skulle få det til, blir det gjerne til en svært lav emisjonskurs som utvanner eksisterende aksjonærers eierandeler betydelig.
Mulige kilder kan være: eksisterende aksjonærer, private investorer, venture eller private equity selskaper, industrielle investorer etc.
I hovedsak er det to ting du kan gjøre. Enten tilfører du selskapet ny egenkapital, eller så slanker du balansen:

Tilføre ny egenkapital

 • Egenfinansiering via driften (overskudd fra driften)
 • Emisjon gjennom nåværende eller nye aksjonærer
 • Konverter gjeld til egenkapital. Dette er en variant hvor både egenkapital vil øke og gjeldssiden vil gå ned. Dermed har det "dobbel" effekt på egenkapitalandelen
 • Før en restriktiv utbyttepolitikk

Redusere gjeld

Fakta

Factoring:
En finansinstitusjon kjøper dine kundefordringer og tar jobben og risikoen med å kreve dem inn. Dermed får du frigjort midlene straks.
Leasing:
En leieavtale for utstyr som ofte gir rett til å kjøpe utstyret til en bestemt pris ved avtaleperiodens slutt.
Leaseback:
Salg av en eiendel som igjen leies tilbake for et avtalt tidsrom og til avtalt pris.
Ved å "slanke balansen" med å redusere gjeld, vil egenkapitalandelen øke, og dermed også risikoen knyttet til soliditet. I praksis vil dette dreie seg om redusere kapitalbindingen i de ulike eiendelene i selskapet, for deretter å benytte den frigitte kapitalen til å redusere gjelden.

Mulige tiltak kan være:

 • Reduser kapitalbinding i kundefordringer
  • Reduser antall dager fra faktura til betaling (kredittbetingelser)
  • Følg opp manglende betaling (purre-/inkassorutiner)
  • inngå factoringavtale med bank/finansinstitusjon
 • Reduser binding i varelager
  • Selg ut overskuddslager til rabattert pris
  • Reduser nye innkjøp til et minimum
  • Reduser sortimentsbredde
 • Bruk leasing. Det reduserer behovet for investeringer
  • Bruk av leasing ved behov for nytt utstyr
  • Bruk av leaseback på eksisterende eiendeler
 • Selg anleggsmidler
  • Anleggsmidler som ikke er relatert til eller er kritisk for driften, som for eksempel tomter og bygninger som ikke er tilknyttet driften
  • Anleggsmidler som det ikke er nødvendig å eie, men kan leies eller leases tilbake. For eksempel lokaler, biler e.l.
 • Selg ut virksomhet
  • Virksomhet som ikke er kjernevirksomhet
  • Virksomhet som er ulønnsom, og tapper selskapet for likvider
  • Virksomheter som vil kreve store investeringer for å oppnå ønsket markedsposisjon og innebærer stor risiko
 • Utsett eller unnlat investeringer
  • Investeringer som ikke er driftsrelatert
  • Investeringer som ikke er kritiske på kort sikt
  • Investeringer som kan erstattes av leie, leasing e. l.
 • Reduser kapitalbinding i andre eiendeler
  • Selg markedsbaserte aksjer
  • Driv inn andre fordringer
Disse tiltakene i seg selv bidrar altså i første omgang til bedret likviditet. Dette ved at de enten direkte øker kasse/bank eller ved at de reduserer presset på likviditeten ved for eksempel å unngå investeringer. Det presiseres at den bedrede likviditetssituasjon videre må benyttes til å betale ned gjeld (kortsiktig og langsiktig) for å bedre soliditeten og risikoen knyttet til denne. 

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte